ઇલેક્ટ્રોપેથી, ઇલેક્ટ્રો-હોમિયોપેથી ગેરકાયદે, બાકીની 120 સારવાર ક્યારે ગેરકાયદે જાહેર કરાશે ?

Electropathy, Electro-Homeopathy illegal, when will the remaining 120 treatments be declared illegal?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.