ઝેરી દવાનો વપરાશ ઘટાડતી પિંજર પાકની દીવાલ બનાવતાં ખેડૂતો

Farmers building a wall of cage crop that reduces the consumption of poisonous drugs

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.