અમદાવાદમાં ભોજન જોઈએ છે, તો ફોન કરો, પણ કોને ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.