વાપરેલું પ્લાસ્ટીક આપો અને ભરપેટ નાસ્તો કરો, શરૂં થયું પ્લાસ્ટીક કાફે

Give used plastic and have a snack, a plastic cafe that has started

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.