વાયુ જંતુમૂકત કરવા હોળીમાં ગુગલ, ગાયનું ઘી, લીમડાના પાન, સરસવ અને કપૂર નાંખો – સરકાર 

Gougal is pure airr, put cow, ghee, neem leaves, mustard and camphor in Holi - Govt.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.