હાસ્ય નેત્રી ભારતી સિંહ વર્ષે કેટલા કરોડ કમાય છે ?

How many crores does comedian Bharti Singh earn in a year?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.