અમદાવાદમાં દવાખાનામાં દારૂ મળ્યો, પોલીસે દવા-દારૂ કર્યા

In Ahmedabad, there was alcohol at the hospital, police made drugs

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.