ગાંધીનગર જિલ્લામાં ૧૬,૧૨૪ વ્યક્તિઓનો નવા જાહેર કરેલા કન્ટેન્ટમેન્ટ ઝોનમાં સમાવેશ કરાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.