મોબાઇલ પેમેન્ટ્સ એપ્લિકેશન: સરકાર ચેતવણી આપે છે, અજાણી લિંક્સથી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરશો નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.