માવઠાથી જીરૂ, ડૂંગળી, અરંડી અને રાયના પાકમાં ખુવારી, હવામાન ખાતુ હમણાં સાચું પડે છે

Unseasonable rain, cumin, onion, castor and rye crop, khwari, weather department right now

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.