’મારું બાળક ભૂખ્યું છે, દૂધના પૈસા નથી’ આવા કરૂણાના શબ્દો સાંભળી કોણ દોડ્યું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.