પાકિસ્તાનની જેલોમાં કેદ ગુજરાતનાં માછીમારો ને છોડાવો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.