મહામારીની દરરોજ ગામને સૂચના આપે છે, આધુનિક બુંગીયો, લાઉડસ્પીકર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.