કોરોનાની કોને સહાય આપી તે વડાપ્રધાન ક્યારેય જાહેર નહીં કરે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.