સુરત – રાજકોટમાં રાસ – ગરબાના આયોજનો રદ્દ થવા લાગ્યા, અમદાવાદમાં શું થશે?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.