મરણમાં 20 લોકોથી વધું મંજૂરી ન આપી હવે ભાજપ રેલી કાઢે અને રૂપાણી તાલુકા મથકે 600 ખેડૂતોને સરકારી ખર્ચે એકઠા કરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.