સૌરાષ્ટ્રનો 6 લાઈનનો માર્ગ શરૂં થતાં ગુજરાતમાં 8 હજાર મોત જશે ?

Saurashtra's 6-lane route will start with 8,000 deaths in Gujarat?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.