કોરોનામાં બાળકો શાળા સાથે વિડિયોથી ભણવા માંગે છે પણ નેટની સ્પીડ કેન્દ્ર સરકાર આપતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.