આત્મનિર્ભર, કોરોના અને ગાંધીજી – ‘ગ્રામ સ્વરાજ’, ‘વિકેન્દ્રીકરણ’, અને ‘સર્વોદય’ ગાંધીનું આત્મનિર્ભર સૂત્ર હતું

Self-reliant, Corona and Gandhiji - 'Gram Swaraj', 'Decentralization', and 'Sarvodaya' were Gandhi's self-reliant slogans

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.