બટાકા કાઢવાની શરૂઆત, કોન્ટ્રેક્ટ ફાર્મિંગથી ફાયકો

The beginning of harvesting potatoes, from contract farming

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.