ફાઈલોના કાગળોને થુંક લગાવવું નહીં, મુખ્ય પ્રધાનનો આદેશ

The Chief Minister's order is not to spit out files of files

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.