ભારતીય નૌસેનાના ઓપરેશન ‘સમુદ્ર સેતુ’ દ્વારા ગુજરાતના 210 લોકોને મગર લાવશે

The Indian Navy's operation 'Samudra Setu' will bring crocodiles to 210 people in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.