ગુજરાતની પ્રદૂષિત નદીઓ કોરોનાના બહાને શુદ્ધ જાહેર કરી દેવાઈ

The polluted rivers of Gujarat were declared pure under the pretext of Corona

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.