મોદી સાહેબ આ જગતાત છે, અડવાણી કે કેશુભાઈ નહીં જેમની સામે માથુ નમાવી હાથ જોડી બધુંજ ખુંચવી લઈ શકો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.