ગામના પીવાના પાણીના કૂવામાં દવા અને દારૂં કોણ ભેળવી ગયું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.