કોઈ પણ ચાર્જ વગર ATMમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે શું કરશો ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.