દ્વારકામાં રૂપાણી સરકારનાં ભ્રષ્ટાચારની હોળી ખેડૂતોએ કેમ કરી ?

Why did the Holi farmers do the corruption of the Rupani government in Dwarka?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.