ગુજરાતની વડી અદાલત સરકારની ટીકાને શા માટે અનુચિત ગણે છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.