51 ટકા ગુજરાતમાં રોકાણ સાથે દેશમાં IEMમાં રૂ.૩.44 લાખ કરોડ રોકાણ 

With 51% investment in Gujarat, IEM invested Rs.4.44 lakh crore in the country

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.