ઈયળ બટાટામાં રૂ.100 કરોડોનું નુકસાન કરે છે

Yol makes a loss of Rs 100 crores in potatoes

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.