[:gj]લીલો દુષ્કાળ – સરકારે ઉત્પાદનના ઊંચા અંદાજો બાંધ્યા પણ ખેતરોમાં તો મગફળી, કપાસ, અનાજ, કઠોળના સારા એવા પાક સાફ થઈ ગયા[:en]Green Famine – Gujarat government estimated high production even though 50 percent loss in crops of groundnut, cotton, grains, pulses[:hn]हरा अकाल – गुजरात सरकार ने उच्च उत्पादन अनुमान लगाया, लेकिन खेतों में मूंगफली, कपास, अनाज, दालों की फसलो मे 50 प्रतिशत नुकसान[:]

[:gj]ગાંધીનગર, 7 સપ્ટેમ્બર 2020

કૃષિ વિભાગે ચોમાસુ પરું થવાની તૈયારીમાં છે ત્યારે ઉત્પાદનના આંદાજો જાહેર કરીને ખેડૂતોને પડતા પર જોરથી પાટું મારી દીધું છે. તમામ પાકમાં લીલા દુષ્કાળ જેવી હાલત છે. 10થી 30 દિવસ સુધીના સતત વરસાદના કારણે અડધા ગુજરાતના ખેતરોમાં તૈયાર થયેલા પાક સુકાઈ ગયા છે. ત્યારે તેનું ઉત્પાદન થઈ જવાનું છે એવું ધારી લઈને કૃષિ વિભાગે અંદાજો જાહેર કરી દીધા છે. વધું પડતાં ઉત્પાદનના અંદાજોના કારણે ખેડૂતોને ભાવમાં વેપારીઓ કાપી નાંખશે. ખેડૂતોને પૂરતાં ભાવ નહીં મળે.

કૂલ વાવેતરના 50 ટકા મગફળી, કપાસનું વાવેતર

ગુજરાતમાં કુલ વાવેતર થાય છે તેમાં 50 ટકા જેવું કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર થાય છે. આ વખતે આ બન્ને પાકમાં વરસાદથી ભારે મોટું નપકસાન થયું છે. ખેડૂત આગેવાનોના જણાવ્યા પ્રમાણે મગફળી અને કપાસમાં ધાર્યા કરતાં 50 ટકાથી નીચું ઉત્પાદન આવશે.

મગફળી ઉત્પાદનની ઊંચી ધારણા

કૃષિ વિભાગે ધારણા બાંધી છે કે, મગફળીનું વાવેતર 20.72 લાખ હેક્ટરનો અંદાજ છે. જેમાં 54.65 લાખ ટનનું ઉત્પાદન થશે. ખરેખર તો મગફળીમાં અત્યાર સુધીમાં 50 ટકા જેવું નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે. હજું નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને થવાનું છે. કારણ કે વરાપ નિકળતાં સૂર્યનો તાપ ખેતરોમાં પડવાનું બે દિવસથી શરૂં થયું છે. જે તાપના કારણે જમીનમાં ભરાઈ રહેલાં પાણી ગરમ થઈ રહ્યાં છે.

ગરમીના કારણે હવે ફૂગનું ભયંકર આક્રમણ શરૂં થવાનું છે. ત્યારે ફૂગ પાકનો વિનાશ વેરશે. આમ 50 ટકા કરતાં પણ નીચું ઉત્પાદન મગફળીમાં મળશે. 20થી 22 લાખ ટનથી ઉત્પાદન નહીં વધે એવું ખેડૂતોની ધારણા છે. તેઓ માની રહ્યાં છે કે ભલે સરકારે હેક્ટરે 2637.34 કિલોના ઉત્પાદનની ધારણા બાંધી લીધી હોય પણ ખેતરોમાં સ્થિતી જૂદી છે. આ અંદાજો ખેતરના નથી પણ એરકંડીશન્ડ કચેરીમાં બેસીને તૈયાર કરેલા હોય એવું લાગે છે.

કપાસ ઉત્પાદન ધાર્યું નહીં મળે

કપાસમાં પણ સરકારે વધું ઉત્પાદન બતાવવાની લાયમાં ખેડૂતોને ભાવફેરમાં વેપારીઓના હાથે કાપી નાંખ્યા છે. 22.81 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતરની ધારણાની સાથે 82.39 લાખ ગાંસડી (એક ગાંસીડીનું વજન 170 કિલો)નું ઉત્પાદન થવાની ધારણા વ્યક્ત કરી છે. હેક્ટરે 613 કિલો જેવો કપાસ પાકશે. પણ આ અંદાજો સાચા નહીં પડે કારણ કે એક તો ખેડૂતોએ કપાસનું આ વખતે વાવેતર ઘટાડી દીધું છે.

અને બીજું, ખેતરોમાં હજું પણ કેટલાંક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયેલા છે તેના કારણે કપાસ સુકાઈ ગયો છે. જે બચ્યો છે તેના વિકાસમાં ભારે મોટી અવળી અસર જોવા મળે છે. તેથી કપાસમાં સરકારે ધારેલું ઉત્પાદન નહીં મળે. સરકારે ટીકાથી અને વળતરના કાયદાથી બચવા માટે આવા ખોટા અંદાજો તૈયાર કરીને ખેડૂતોને સરકારે પાવડાથી ફટકો માર્યો છે. એદબાજુ કુદરતની મહેરબાની નથી ત્યાં હવે સરકારની ક્રૃરતા જોવા મળી રહી છે.

અનાજ અને કઠોળમાં સારી સ્થિતી નથી

આવું કઠોળ પાકમાં છે. અડદ, મગ જેવા પાક મળીને 4.35 લાખ હેક્ટરમાં 4 લાખ ટન ઉત્પાદનની ધારણા વ્યક્ત કરી છે પણ કઠોળને સૌથી વધું નુકસાન થયું છે. લગભગ 80 ટકા પાક સાફ થઈ ગયો છે. અનાજમાં 13.83 લાખ હેક્ટરના વાવેતરની ધારણા સાથે 29 લાખ ટન ઉત્પાદન અને 2100 કિલો ઉત્પાદકતાં બતાવી છે. પણ લીલા દુષ્કાળે અનાજ ખતમ કરી દીધું છે.[:en]Gandhinagar, 7 September 2020

The monsoon is over, with the Agriculture Department announcing the production projections to awaken the farmers. Many crops have green-drought-like conditions. Due to continuous rains for 10 to 30 days, finished crops have dried up in half the farms in Gujarat.

Assuming that it is going to be produced, the Department of Agriculture has released estimates. The traders will cut prices for the farmers due to high production estimates. Farmers do not get adequate prices. The farmers of Gujarat were killed by nature, now the BJP government of Gujarat is killing them.

50% of total planting of groundnut, cotton is done

Cotton and groundnut account for about 50% of the total cultivation in Gujarat. This time both crops have suffered heavy losses due to more rain. According to farmer leaders, groundnut and cotton yields will be reduced by up to 50 percent.

High estimates of peanut production

The Agriculture Department estimates that groundnut cultivation is in 20.72 lakh hectares. Out of which 54.65 lakh tonnes will be produced. In fact, peanut fields have lost about 50 percent so far. There is still loss. Because for two days the heat of the sun is falling in the fields. Water in the soil is heating due to heat. Summer is now about to start a terrible invasion of fungi. The fungus will then destroy the crop.

Thus peanuts will yield less than 50 percent. Farmers believe that production will not increase from 20 to 22 lakhs tons. They believes that even though the government has set a production target of 2637.34 kg per hectare, the situation on farms is different. These estimates are not from the farm but appear to have been prepared by sitting in the air-conditioned office in Gandhinagar.

Cotton production will not be predictable

In cotton too, the government has cut farmers in the hands of traders in return for higher production. Cotton is expected to be produced at 82.39 lakh bales (170 kg per bale), with planting expected on 22.81 lakh hectares. Around 613 kg of cotton will be produced per hectare. But these estimates will not be correct, as farmers have reduced cotton cultivation this time.

And secondly, cotton has dried up because the fields are still waterlogged in some areas. What is left will have a huge impact on development. Therefore, cotton will not be produced as expected by the government. The government has hit farmers with a shovel by preparing such false estimates to avoid criticism and agricultural aid. BJP’s Vijay Rupani government is not helping farmers.

Grains are not in good condition

Crops of grain are expected to produce 4 lakh tonnes in 4.35 lakh hectares but pulses have suffered the most. About 80 percent of the crop has been destroyed. Grain production is estimated at 13.83 lakh hectares with 29 lakh tonnes and 2100 kg a productivity. But the green famine has wiped out the grain.[:hn]गांधीनगर, 7 सितंबर 2020

मानसून खतम होके को है, कृषि विभाग ने उत्पादन अनुमानों की घोषणा करके किसानों की नींद उड़ा दी है। कंई फसलों में हरे हरा सूखा जैसी स्थिति है। 10 से 30 दिनों तक लगातार बारिश के कारण, गुजरात के आधे खेतों में तैयार फसलें सूख गई हैं। यह मानते हुए कि इसका उत्पादन होने वाला है, कृषि विभाग ने अनुमान जारी किया है। ज्यादा उत्पादन का अनुमान के कारण व्यापारी समूदाई  किसानों को कीमतों में कटौती करेंगे। किसानों को पर्याप्त कीमत नहीं मिलती है। किसानो को कुदरतने मारा अब गुजरात की भाजपा सरकार मार रही है।

मूंगफली, कपास का कुल रोपण का 50 प्रतिशत रोपन हुंआ

गुजरात में कुल खेती का हिस्सा लगभग 50% कपास और मूंगफली का है। इस बार बारिश से दोनों फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान नेताओं के अनुसार मूंगफली और कपास की पैदावार 50 फीसदी तक कम होगी।

मूंगफली उत्पादन की उच्च धारणा

कृषि विभाग का अनुमान है कि मूंगफली की खेती 20.72 लाख हेक्टेयर में है। जिसमें से 54.65 लाख टन का उत्पादन किया जाएगा। वास्तव में, मूंगफली के खेतो अब तक लगभग 50 प्रतिशत खो दिया है। अभी भी नुकसान हो रहां है। क्योंकि दो दिनों से सूरज की तपिश खेतों में पड़ रही है। गर्मी के कारण मिट्टी में पानी गर्म हो रहा है। गर्मी अब कवक के एक भयानक आक्रमण को शुरू करने वाली है। फिर कवक फसल को नष्ट कर देगा।

इस प्रकार मूंगफली में 50 प्रतिशत से कम पैदावार मिलेगी। किसानों का मानना है कि उत्पादन 20 से 22 लाख टन तक नहीं बढ़ेगा। उनका मानना ​​है कि भले ही सरकार ने 2637.34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन खेतों पर स्थिति अलग है। ये अनुमान खेत से नहीं हैं बल्कि गांधीनगर के वातानुकूलित कार्यालय में बैठे हुए तैयार किए गए प्रतीत होते हैं।

कपास का उत्पादन उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा

कपास में भी, सरकार ने उच्च उत्पादन के बदले में किसानों को व्यापारियों के हाथों काट दिया है। 22.81 लाख हेक्टेयर में रोपण की उम्मीद के साथ 82.39 लाख गांठ (170 किलोग्राम प्रति बेल) का कपास का उत्पादन होने की उम्मीद है। प्रति हेक्टेयर लगभग 613 किलोग्राम कपास का उत्पादन मीलेगा । लेकिन ये अनुमान सही नहीं होंगे, क्योंकि किसानों ने इस बार कपास की खेती कम की है।

और दूसरी बात, कपास सूख गई है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी खेतों में पानी भरा है। जो बचा है उसके विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार के अंदाज – उम्मीद के मुताबिक कपास का उत्पादन नहीं होगा। सरकार ने आलोचना और कृषि सहायता से बचने के लिए ऐसे झूठे अनुमान तैयार करके किसानों को फावड़े से मारा है। भाजपा की विजय रूपानी की सरकार की क्रूरता अब देखी जा रही है, जहाँ प्रकृति की भी दया नहीं है।

अनाज अच्छी स्थिति में नहीं हैं

अदद और मग जैसी फसलों से 4.35 लाख हेक्टेयर में 4 लाख टन उत्पादन की उम्मीद है लेकिन दालों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। लगभग 80 प्रतिशत फसल साफ हो चुकी है। 29 लाख टन और 2100 किलोग्राम की उत्पादकता के साथ 13.83 लाख हेक्टेयर में अनाज उत्पादन का अनुमान है। लेकिन हरे अकाल ने अनाज को मिटा दिया है।[:]