[:gj]સજીવ ખેતીનું પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ગુજરાતમાં બે એજન્સી નક્કી કરાઈ, સરકારની એજન્સી મરવા પડી[:en]Two agencies approved in Gujarat to certify organic farming, no work with government agency[:hn]जैविक खेती को प्रमाणित करने के लिए गुजरात में दो एजेंसियों को मंजूरी, सरकारी एजेंसी के पास काम नहीं[:]

[:gj]ગાંધીનગર, 7 મે 2021

ગુજરાતમાં સજીવ ખેતી કરતાં ખેડૂતોમાંથી 90 ટકા ખેડૂતો પાસે કોઈ પ્રમાણપત્ર નથી કે તેઓ ઓર્ગેનિક ખેતી કરે છે. એપેડા દ્વારા મોંઘા પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવે છે પણ તે ખેતરોમાં જઈને પ્રમાણિત કરેલા હોતા નથી. તેથી સજીવ ખેતી કરતાં ખેડૂતો હવે પોતાના ગ્રહકોને ખાતરી કરાવવા માટે પ્રમાણિત ખેત પેદાશો બતાવી શકે એવી વ્યવસ્થા ગુજરાતમાં ઊભી થઈ છે.

એપેડા – કૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટસ નિકાસ વિકાસ સત્તામંડળ પ્રમાણપત્ર આપવાનું કામ કરે છે.

કેન્દ્રના કૃષિ વિભાગના ગાઝીયાબાદના રાષ્ટ્રીય જૈવિક ખેતી કેન્દ્ર દ્વારા સજીવ ખેતીને પ્રમાણિત કરવા કામ કરે છે. પીજીએસ સર્ટીફિકેશન માટે ગુજરાતમાં બે એજન્સી નક્કી કરવામાં આવી છે. જેમાં એક આણંદની સૃષ્ટી અને કચ્છની અખિલ ગુજરાત વિકાસ ટ્રસ્ટની પસંદગી થઈ છે. આ બે સંસ્થાઓ પાસેથી ખેડૂતો પોતાના ખેતરની તપાસ કરાવીને ઓર્ગેનિક ખેતીનું પ્રમાણપત્ર મેળવી શકશે. ભારતમાં આવી 51 સંસ્થાઓ પસંદ કરવામાં આવી છે. તે પહેલા 654 રીજોનીયલ એજન્સી હતી. હવે તેની કડક તપાસ કરીને 54 એજન્સી કરી નાંખી છે. કેન્દ્ર સરકારને ટ્રાન્ફરંસ ડેટા જોઈએ છે. તેથી આવું પગલું લીધું છે.

અખિલ ગુજરાત વિકાસ ટ્રસ્ટ પાસે 2536 ખેડૂતો અને 12 હજાર એકર જમીન પર ઓર્ગેનિક ખેતી કરતાં નોંધાયેલા છે. પીજીએસમાં ખેડૂતોને ફાયદો છે. સ્થાનિક ગ્રાહકો અને વિદેશમાં નિકાસમાં ફાયદો થશે.

ગુજરાત સરકરા સજીવ ખેતી માટે હેક્ટરે 2.45 લાખ સહાય આપે છે. જેમાં હવે આ પ્રમાણપત્ર મહત્વનો ભાગ ભજવશે.

નાના ખેડૂતો પાસે પોતાના ગ્રાહકોને બતાવવા માટે ઓગ્રેનિક સર્ટીફિકેટ હોતા નથી. પ્રુફ નથી હોતા. ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે આવા પ્રમાણપત્રો હોવા જરૂરી છે. હાલ એપેડા દ્વારા રૂપિયા 1થી 1.5 લાખ સુધીની ઊંચી ફી લઈને ખેત પેદાશ અને ફેક્ટરીની પ્રક્રિયા વાળી પેદાશો માટે સર્ટીફિકેટ આપવામાં આવે છે. જે નાના ખેડૂતો લઈ શકતા નથી.

ગુજરાત સરકારની એક એજન્સી અમદાવાદના સેટેલાઈટ વિસ્તારમાં છે. ગોપકા નામની સરકારી એજન્સી પ્રમાણપત્રો આપે છે. જેમાં માત્ર 195 ખેડૂતો નોંધાયેલા છે. આ એજન્સી  ટર્મીનેટર થઈ હતી. ખેતર પર જઈને સજીવ ખેતી જોવા ન જાય અને તેને સર્ટી આપી દેવામાં આવતા હતા. સ્ટાફ ન હોવાના કારણે આમ થતું હતું. ખરેખર તો ગુજરાત સરકારે આ સંસ્થાને મજબૂત કરીને તેના દ્વારા કામ લેવું જોઈએ. ખાનગી લોકો ઉપરાંત સરકારની આ સંસ્થાને પણ જવાબદારી સોંપવામી જરૂર છે.

ફરજિયાત ઈન્સપેક્શન રિપોર્ટ લેવો પડશે. જીપીએસ લોકેશન દ્વારા જ તેની તપાસ કરી મેચ કરવા પડે છે. ગૃપ ફાર્મિંગ બનાવીને તેને ફાયદો થાય છે.

ગુજરાતમાં સુરેન્દ્રનગર, કચ્છ, ડાંગ જિલ્લો આખો, વલસાડના ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાના તમામ ખેડૂતો 100 ટકા ઓર્ગેનિક જાહેર થયેલા છે.

ઓર્ગેનિક સેજ પ્રા. લી. કંપનીના ડાયરેક્ટર રાહુલભાઈ કાછડે છે. જેમણે ખેડૂતોના ગૃપ બનાવીને સજીવ ખેતી અંગે કામ કર્યું છે જે ખેડૂતોના જૂથોમાં

વૈદિક ઓર્ગેનિક ફાર્મર્સ ગૃપ અમરેલી

અમરાવતી ઓર્ગેનિક ફાર્મર ગૃપ અમરેલી, ભાવનગર

કામધેનું ઓર્ગેનિક ફાર્મર ગૃપ જૂનાગઢ/પોરબંદર .

મહારાણા પ્રતાપ ઓર્ગેનિક ફાર્મર ગૃપ જૂનાગઢ

ચરોતર પ્રાકૃતિક ખેતી આણંદ

સાવલી પ્રાકૃતિક ખેતી વડોદરા

અમીધારા ઓર્ગેનિક ફાર્મર ગૃપ સુરત

ધરમપુર આમ ઉત્પાદક સંઘ વલસાડ

વલસાડ આમ ઉત્પાદક સંઘ વલસાડ

ગીરનાર જૈવિક આમ ઉત્પાદક સંઘ ગીર સોમનાથ

સાસણ આમ ઉત્પાદક સંઘ ગીર સોમનાથ

તાલાલા આમ ઉત્પાદક સંઘ ગીર સોમનાથ

વસુંધરા ઓર્ગેનિક ફાર્મર ગ્રુપ ભાવનગર/બોટાદ

 

આ કંપની દ્વારા નોંધાયેલા કુલ 52 ખેત પેદાશોના  121૩9.62 એકર જમીન પર 2.47 લાખ ક્વીન્ટલ ઉત્પાદન થાય છે.

ક્રમ પાકનું નામ વિસ્તાર (એકર) – ઉત્પાદન (ક્વિન્ટલ)

1 કેસર કેરી 565૩.૩5 – 61292.45

2 ઘઉં 1282.81 – 165૦1.8૩

૩ હાફૂસ કેરી 742.4૦ – 121૩6.7૦

4 મગફળી 677.45 – 5419.6૦

5 કપાસ 546.૦૩ – 8474.7૦

6 રાજાપુરી કેરી 52૦.4૦ – 5૦76.1૦

7 કેરી 472.58 – 7491.5૦

8 ડુંગળી 4૩1.55 – ૩6881.૩8

9 ચણા 288.૩5 – 28૩8.૩૩

1૦ જામફળ 2૩4.58 – 1૩85૦.૦૦

11 લીંબુ 2૦૦.૩૦ – 8749.4૦

12 રીંગણ 155.75 – 1274૩.24

1૩ દાડમ 12૦.8૦ – 568૦.૦૦

14 જુવાર 116.5૩ – 5૩7.96

15 શેરડી 78.92 – 188૩2.72

16 ધાણા 74.85 – ૩16.46

17 જીરું 7૦.78 – 246.66

18 ડાંગર 52.૦8 – 8૩૩.2૦

19 કેળા 41.૩5 – 7845.64

2૦ બોર ૩4.8૩ – ૩૩75.૦૦

21 ભીંડો ૩4.78 – 1૩91.૦૦

22 મકાઈ ૩૩.૦6 – ૩64.4૩

2૩ તુવેર ૩2.85 – 199.55

24 નારિયેળ ૩2.52 – 2694.૦5

25 હળદર (ફ્રેશ) ૩૦.૩5 – 2416.97

26 દુધી 19.45 – 272૩.૦૦

27 સીતાફળ 17.12 – 1281.64

28 ટામેટા 14.9૩ – 1155.૦૦

29 અજમા 14.75 – 5૩.45

૩૦ સોયાબીન 1૩.2૦ – 79.2૦

૩1 લસણ 11.56 – 42૦.6૦

૩2 મૂળા 11.45 – 7૦5.૦૦

૩૩ મેથી 11.2૦ – 28.6૦

૩4 કારેલા 1૦.1૩ – ૩24.૦૦

૩5 ગાજર 8.65 – 654.૦૦

૩6 મરચા સુકા 6.49 – ૩69.૩4

૩7 ચીકુ 5.75 – 8૦5.૦૦

૩8 આમળા 4.88 – 5૦.8૦

૩9 ઇસબગોલ 4.4૩ – 16.82

4૦ જુવાર (ઘાસચારા) ૩.58 – 562.6૦

41 ડ્રેગન ફ્રુટ ૩.5૦ – 12.૦૦

42 ગુલાબ 2.58 – 67.૦8

4૩ સુર્યમુખી 2.46 – 8.9૦

44 શક્કરટેટી 2.4૩ – 14૦.૦1

45 કલોંજી 2.૩5 – 1૦.2૦

46 પપૈયા 2.૩5 – 1૦78.7૦

47 સરગવો 2.25 – 25૦.૦૦

48 બ્રાહ્મી 2.૦૦ – 57.6૦

49 વરીયાળી 1.25 – 5.6૦

5૦ રાઈ ૦.9૦ – 48.8૦

51 તરબૂચ ૦.76 – 75.89

52 મકાઈ ઘાસચારો ૦.૦5 – 4.૦8

કુલ 121૩9.62 – 247176.77

સૃષ્ટિ સંસ્થા

ગુજરાતની બીજી ખાનગી કંપની આણંદની સૃષ્ટિ ઓર્ગેનિક્સ છે. જે દક્ષિણ ગુજરાતના 15 હજાર ખેડૂતોને તાલીમ આપીને તેમની સાથે સજીવ ખેતી અંગે જોડાયેલી છે. સુગંધિત પાકો ઉપર તેમની સારી પકડ છે. તેઓ પણ ખેડૂતોને સજીવ ખેતી અંગે પ્રમાણપત્રો આપવાનું કામ કરશે. કેન્દ્ર સરકારની સંસ્થા દ્વારા આ બન્ને કંપનીઓને કામ આપવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાત સરકારે પોતાની ગોપકો એજન્સીને મજબૂત બનાવીને ખાનગી કંપનીઓ સાથે હરીફાઈ કરવી જોઈએ. ગુજરાત સરકારે સજીવ ખેતી નીતિ બનાવી છે. ઓર્ગેનિક યુનિવર્સિટી બનાવી છે. પણ ખેડૂતો સજીવ પાક લે છે કે કેમ તે અંગે નક્કી કરવા માટેની વર્ષોથી ચાલતી સંસ્થાને મજબૂત કરવા તૈયાર નથી.[:en]Gandhinagar, 7 May 2021
In Gujarat, who do organic farming, 90% of the farmers do not have any certificate that they do organic farming. Expensive certificates are issued by APEDA but they are not certified in the fields. Therefore, farmers in Gujarat can show certified agricultural products to convince their customers about organic farming.
The Department of Agriculture of the Central Government works to certify organic farming through the National Organic Farming Center in Ghaziabad. Two agencies have been appointed in Gujarat for PGS certification. One of them is Anand’s creation and the All Gujarat Development Trust of Kutch has been elected. Farmers will be able to obtain certificates of organic farming from both these institutions by inspecting their fields. 51 such institutes have been selected in India. Earlier there were 654 regional agencies. It is now investigated by 54 agencies. The central government wants to transfer data. Therefore, such a step has been taken.
The Akhil Gujarat Development Trust has 2536 farmers and 12 thousand acres of land registered for organic farming. PGS will benefit farmers from domestic consumers and exports from abroad.
The Gujarat government provides Rs 2.45 lakh per hectare for organic farming. In which now this certificate will play an important role.
Small farmers do not have organic certificates to show to their customers. Such certificates are required to win the trust of customers. Currently, APEDA issues certificates for agricultural products and factory processed products at a high fee of Rs 1 to 1.5 lakh. Which small farmers cannot do.
An agency of the Government of Gujarat is located in the satellite area of ​​Ahmedabad. A government agency called Gopka issues certificates. Out of which only 195 farmers are registered. The agency became the Terminator. Organic farming was not allowed on the farm and he was given a certificate. The reason was shortage of staff. In fact, the Government of Gujarat should strengthen this institution and work through it. Apart from the private sector, there is a need to delegate this responsibility to the government.
Mandatory inspection report is required. It has to check and match from the GPS location itself. He benefits from group farming.
In Gujarat, all farmers in Surendranagar, Kutch, Dang district, Dharampur and Kaprada taluka of Valsad have been declared as 100 percent organic.
Organic Sage Pvt. Lee. The director of the company is Rahulbhai Kachde. Who have worked on organic farming by forming groups of farmers in groups of farmers.
Out of the total 52 agricultural produce registered by this company, 2.47 lakh quintals are produced on 121 total9.62 acres of land.
Srishti Sanstha
Another private company from Gujarat is Anand’s Srishti Organics. Which trained 15 thousand farmers of South Gujarat and linked them to organic farming. They have a good grip on aromatic crops. They will also work to issue certificates on organic farming to farmers. Both companies have been given work by the Central Government body.
The Gujarat government should strengthen its GOPCO agency and compete with private companies. The Government of Gujarat has formulated an organic farming policy. Created a biological university. But the government is doing nothing to decide whether farmers grow organic crops or not.[:hn]गांधीनगर, 7 मई 2021

गुजरात में जो जैविक खेती करते हैं, 90% किसान के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि वे जैविक खेती करते हैं। अपेडा द्वारा महंगे प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं लेकिन वे खेतों में जाकर प्रमाणित नहीं होते। इसलिए, गुजरात में किसान जैविक खेती के बारे में अपने ग्राहकों को समझाने के लिए प्रमाणित कृषि उत्पाद दिखा सकते हैं।

केंद्र सरकार का कृषि विभाग गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के माध्यम से जैविक खेती को प्रमाणित करने का काम करता है। PGS प्रमाणीकरण के लिए गुजरात में दो एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। उनमें से एक आनंद की सृष्टि है और कच्छ के अखिल गुजरात विकास ट्रस्ट को चुना गया है। किसान अपने खेतों का निरीक्षण करके इन दोनों संस्थानों से जैविक खेती का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। भारत में 51 ऐसे संस्थानों का चयन किया गया है। इससे पहले 654 क्षेत्रीय एजेंसियां ​​थीं। अब इसकी जांच 54 एजेंसियों ने की है। केंद्र सरकार ट्रांसफर डेटा चाहती है। इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है।

अखिल गुजरात विकास ट्रस्ट के पास 2536 किसान और 12 हजार एकड़ भूमि जैविक खेती के लिए पंजीकृत है। पीजीएस से किसानों को फायदा घरेलू उपभोक्ताओं और विदेशों में निर्यात से लाभ होगा।

गुजरात सरकार जैविक खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 2.45 लाख रुपये प्रदान करती है। जिसमें अब यह प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

छोटे किसानों के पास अपने ग्राहकों को दिखाने के लिए जैविक प्रमाणपत्र नहीं है। ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए ऐसे प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, एपीडा 1 से 1.5 लाख रुपये के उच्च शुल्क पर कृषि उत्पादों और कारखाने के संसाधित उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। जो छोटे किसान नहीं कर सकते।

गुजरात सरकार की एक एजेंसी अहमदाबाद के सैटेलाइट क्षेत्र में स्थित है। गोपका नामक एक सरकारी एजेंसी प्रमाण पत्र जारी करती है। जिनमें से केवल 195 किसान पंजीकृत हैं। एजेंसी टर्मिनेटर बन गई। खेत पर जैविक खेती की अनुमति नहीं थी और उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया गया था। इसकी वजह स्टाफ की कमी थी। वास्तव में, गुजरात सरकार को इस संस्था को मजबूत करना चाहिए और इसके माध्यम से काम करना चाहिए। निजी क्षेत्र के अलावा, सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता है।

अनिवार्य निरीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता है। इसे जीपीएस लोकेशन से ही चेक और मैच करना होता है। समूह खेती करके वह लाभान्वित होता है।

गुजरात में, सुरेंद्रनगर, कच्छ, डांग जिले, धरमपुर और वलसाड के कपराडा तालुका में सभी किसानों को 100 प्रतिशत जैविक घोषित किया गया है।

ऑर्गेनिक सेज प्रा। ली। कंपनी के निदेशक राहुलभाई काचड़े हैं। जिन्होंने किसानों के समूहों में किसानों के समूह बनाकर जैविक खेती पर काम किया है।

इस कंपनी द्वारा पंजीकृत कुल 52 कृषि उपज में से, 121 total9.62 एकड़ भूमि पर 2.47 लाख क्विंटल उत्पादन किया जाता है।

सृष्टि संस्था

गुजरात की एक अन्य निजी कंपनी आनंद की सृष्टि ऑर्गेनिक्स है। जिसने दक्षिण गुजरात के 15 हजार किसानों को प्रशिक्षित किया और उन्हें जैविक खेती से जोड़ा। सुगंधित फसलों पर उनकी अच्छी पकड़ है। वे किसानों को जैविक खेती पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी काम करेंगे। केंद्र सरकार की संस्था द्वारा दोनों कंपनियों को काम दिया गया है।

गुजरात सरकार को अपनी गोपको एजेंसी को मजबूत करना चाहिए और निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। गुजरात सरकार ने जैविक कृषि नीति तैयार की है। जैविक विश्वविद्यालय बनाया। लेकिन किसान जैविक फसलें उगाते हैं या नहीं वह तय करने के किये सरकार कुछ नहीं कर रही है।[:]