કોંગ્રેસની જિલ્લા પંચાયતોમાં ફરી જૂથવાદ, ૩૩માંથી રપ જિલ્લા પંચાયતોમાં કોંગ્રેસ પાસે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.