ગાયને ધવડાવો તો દૂધ વધું આપશે, ઓલાદ સુધરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.