દેખ તેરે વિદ્યાપીઠની હાલત કયા હો ગઇ બાપૂ…..

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.