ફેફસામાંથી પ્રોટીન કાઢવાનું ગુજરાતમાં પ્રથમ સર્જરી જામનગરમાં  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.