મેયર કહે છે, રાઈડ તૂટી તેની અમારી કોઈ જવાબદારી નથી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.