વિદેશમાં 92 લાખ ગુજરાતીઓ છે પણ તેઓ દેશમાં પૈસા મોકલતા નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.