વિશ્વનનું એક માત્ર દરિયાઈ જીવ એબેલોન શ્વાસ લેવા પોતાના શરીરમાં કાણા પાડે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.