૨૬૦૦ કરોડ પાક વીમાની રકમ ખેડૂતોને ચૂકવાઈ છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.