પાણી વેરાના 900 કરોડ બાકી, પાણીની યોજનાઓ નિષ્ફળ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.