ગુજરાતમાં 229 GIDCમાં 2 હજાર ઉદ્યોગો બંધ પડ્યા, રૂપાણીની વિકાસની પોલ ખૂલી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.