2463 કોલ મળ્યા જેમાં 739 મહિલાઓને 181ને મદદ કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.