781 વ્હેલ શાર્ક ગુજરાતના માછીમારોએ બચાવી

781 Whale sharks rescued by Gujarat fishermen

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.