વેલાવાળા શાકભાજીના વાવેતરની ટ્રેલીઝ મંડપની ૧૧૭૦ અરજીઓ મંજુર

Allotment of 5 applications for trellis pavilion with vineyards

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.