કોરોના સારવાર માટે 25,000 બેડની વ્યવસ્થા કરી

Arranged 25,000 beds for the treatment of corona

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.