શૂન્ય રકમ સાથે બચતા ખાતામાં આવી બધી સગવડો હવે બેંકો આપવા લાગી છે, વ્યાજ પણ આપે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.