લેક્ટોપસ બેક્ટેરીયા ધરાવતી ખાટી છાશ શ્રેષ્ઠ જંતુ નાશક પુરવાર

Citrus buttermilk containing lactopus bacteria proved to be the best pesticide

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.