લ્યો બોલો…… આ કુતરો કોરોનાના વાયરસને શોધવાનું કામ કરે છે

Corona Dog । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।
Corona Dog । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.