ગુજરાતની વસતીમાં 71 લાખનો વધારો, રોજ બે હજારનો ઉમેરો, સરકાર કહે છે 2.5 લાખ જન્મ થયા

Gujarat's population increased by 71 lakh, an increase of two thousand per day

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.